Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging.

NEN 7510 biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om cliënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.”

Feitelijk is NEN 7510 een bundeling van ongeveer 150 paragrafen (verdeeld over 11 hoofdstukken) waarin allerlei zaken die informatiebeveiliging raken, worden beschreven. Daarbij wordt aangegeven waarom men aan deze paragraaf moet voldoen en er wordt een richtlijn gegeven hoe men dit zou moeten bewerkstelligen.

De Inspectie Gezondheidszorg houdt momenteel scherper toezicht op de eisen uit de NEN 7510 norm. De wetgeving is verscherpt met de Meldplicht Datalekken en de voorgenomen wet Cliëntenrechten bij Elektronische Gegevensverwerking. Daarnaast kunnen overkoepelende partijen, uw klanten en leveranciers eisen dat uw bedrijf NEN 7510 gecertificeerd is.

Wij willen u hier graag bij ondersteunen!